فویل اجاق گاز

بانوان خانه دار برای حفظ پاکیزگی اجاق گازشان، از فویل آلومینیوم استفاده می‌کردند. استفاده از فویل آلومینیوم به عنوان پوشش روی گاز، باعث می‌شود تا انواع آلودگی‌های ناشی از پخت و پز به بدنه اصلی اجاق گاز و سطوح داخلی آن وارد نشده و به راحتی با هزینه پائین می‌توان این پوشش را تعویض نمود.

فویل اجاق گاز